Υγρά Απόβλητα Καθαρισμού

 

Τα απορρυπαντικά επιλέγονται με βασικό κριτήριο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στον τρόπο διοχέτευσής τους στο αποχετευτικό σύστημα, στον τρόπο διάθεσης ή απόρριψής τους, στο χειρισμό των περιεκτών τους (δυνατότητα ανακύκλωσης) καθώς και στο ποσοστό βιοδιασπωσιμότητας των συστατικών τους (>90% προτείνεται). Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση δοκιμών ή επισκευών μηχανών καθαρισμού. Για την απομάκρυνση των υγρών αποβλήτων χρησιμοποιούνται μηχανές απορρόφησης υγρών και ειδικοί περισυλλέκτες.