Περιβαλλοντική Πολιτικη

Η SARP FACILITY MANAGEMENT έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (ΣΠΔ), για να ελέγχει και να μειώνει τις επιπτώσεις των
δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών
καθαρισμού & υποστήριξης γραφείου που παρέχει.
Η εταιρία δεσμεύεται μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΠΔ για την
πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με Νομοθετικές & Κανονιστικές
απαιτήσεις και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
Στόχος της είναι η παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών με την ελάχιστη (αν
είναι δυνατό μηδενική) επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση
της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού της.
Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που
προκύπτουν από τις δραστηριότητές της & έχει θεσπίσει σκοπούς & στόχους
για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά.
Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του ΣΠΔ
επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών ελέγχων τόσο των παραγωγικών
διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών & μέσω των
περιοδικών ανασκοπήσεων.
Αυτή η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους
εργαζόμενους και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Αθήνα 02/10/2017

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Θεόδωρος Ανδρικόπουλος