Διοίκηση

Η διοίκηση της εταιρείας αριθμεί περί τα 25 άτομα, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτερης και ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με επαγγελματικές πιστοποιήσεις ανάλογες των θέσεων εργασίας τους.

Δεν υπάρχει one man show management αλλά υπάρχει ομαδική εργασία που λειτουργεί συνεχώς ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Πέντε άτομα καθημερινά συνεργάζονται ώστε να δίνουν αποτελεσματικές, καινοτόμες και δίκαιες λύσεις.

Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας είναι ο βασικός προσανατολισμός της διοίκησης με διαρκή διερεύνηση μεθόδων ελαχιστοποίησης ωρών και φροντίδας των εργαζομένων.

Είναι συνεχής η προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους προκειμένου η εταιρεία να ανταποκριθεί στο αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.