Εκπαίδευση

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού μας για τις ασφαλείς μεθόδους λειτουργίας γίνεται ανάλογα με τη θέση εργασίας. Προτείνονται διαφορετικά μέσα προστασίας στους μεταφορείς απορριμμάτων νοσοκομείων, στους καθαριστές υαλοπινάκων, στους καθαριστές γραφείων και στους καθαριστές νοσοκομείων.