Διαμόρφωση & Συντήρηση Πρασίνου

 

Οι εργασίες περιποίησης πρασίνου συνοψίζονται στις εξής:

  • Αρχιτεκτονική δημιουργία χώρων πρασίνου (μελέτη - σχεδιασμός - εκτέλεση)
  • Συντήρηση πρασίνου (κλάδεμα, υποστύλωση, δημιουργία λεκανών, λίπανση, καταπολέμηση ασθενειών, βοτάνισμα)
  • Κλαδοκάθαρο (Κοπή επικίνδυνων και ξερών κλαδιών & δένδρων
  • Αυτόματο αρδευτικό σύστημα (μελέτη, τοποθέτηση, συντήρηση)
  • Αποψιλώσεις / Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών